U bent hier:
StAr>Over StAr>Kosten
 

 Kosten

 

Tarieven Audicienregister 2018  
De tarieven voor 2018 zijn door het bestuur van het Audicienregister vastgesteld op 13 december 2017. 
 
Jaarlijkse bijdrage
Organisaties die met het Audicienregister een erkenningsovereenkomst zijn aangegaan zijn gedurende de looptijd van die overeenkomst aan het Audicienregister een jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
De hoogte van de bijdrage wordt telkenjare vastgesteld door het bestuur.
Voor ieder kalenderjaar of voor het deel van het kalenderjaar waarin de erkenningsovereenkomst van kracht is, is de volledige voor dat jaar geldende bijdrage verschuldigd.
In 2018 bedraagt deze bijdrage € 280 voor iedere locatie die valt onder de reikwijdte van de ‘organisatie- en inrichtingseisen’ van StAr.
In verband met visieontwikkeling hoorzorg is in het bestuur, in overleg met de sector, besloten een incidentele heffing te doen ten behoeve van dit doel. Dit is een bijdrage van €26,60.

Jaarlijkse bijdrage voor audiciens die niet in dienst zijn van een door het Audicienregister erkende organisatie
Aan de inschrijving in het audicienregister zijn kosten verbonden voor audiciens die geen dienstverband hebben met een door het Audicienregister erkende organisatie.
Wijzigingen waardoor de audicien niet langer in dienst is bij een  erkende organisatie, dienen binnen vier weken na datum van de wijziging van het dienstverband doorgegeven te worden aan het secreatariaat van het Audicienregister.
De hoogte van de bijdrage wordt telkenjare vastgesteld door het bestuur van het Audicienregister.
Voor ieder kalenderjaar of voor het deel van het kalenderjaar waarin de registratie van kracht is, is de volledige voor dat jaar geldende bijdrage verschuldigd.
In 2018 bedraagt deze ‘registerbijdrage’ € 250 voor iedere audicien die geen dienstverband heeft met een door het Audicienregister erkende organisatie.

Beoordelingskosten
Organisaties die een door het Audicienregister afgegeven kwaliteitsverklaring willen verwerven worden door of namens het Audicienregister eens in de drie jaar beoordeeld en in de tussenliggende twee jaar gecontroleerd. De kosten daarvan worden door het Audicienregister rechtstreeks, aan de betrokken organisatie in rekening gebracht, door middel van een voorschotnota en een definitieve factuur.

Een door auditors met de organisatie gemaakte afspraak over de datum of data waarop auditors de organisatie of een locatie ervan zullen beoordelen of controleren kan op verzoek van de organisatie worden gewijzigd tot uiterlijk veertien kalenderdagen voordat de beoordeling of controle zou plaatsvinden. Bij het annuleren of wijzigen van de gemaakte afspraak op een latere datum is de organisatie 50% van de begrote kosten verschuldigd.

Deze tarieven betreft het toezicht dat wordt uitgevoerd door de auditeur die rechtstreeks factureert aan de aangesloten organisatie.

Klik hier voor een actueel overzicht van de tarieven 2018

Beoordeling scholingsaanbod
StAr berekent kosten voor aanvragen om scholingspunten toe te kennen aan leeractiviteiten die bestemd zijn voor geregistreerde audiciens.
De kosten voor het aanvragen van scholingspunten bedragen per leeractiviteit:

€ 240,- indien de aanvraag minimaal 6 weken voorafgaand aan de leeractiviteit is ingediend
€ 360,- indien de aanvraag korter dan 2 weken voorafgaand aan de leeractiviteit is ingediend
€ 480,- indien de aanvraag is ingediend nadat de leeractiviteit heeft plaatsgevonden

BTW
Alle in dit document genoemde kosten en bijdragen zijn genoteerd exclusief de daarover verschuldigde BTW.

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister