Onderzoek Audicien ondersteuners

Op speciaal verzoek van de sector doet de StAr onderzoek naar de inzet van de audicienondersteuners binnen het audicienbedrijf. Onder de noemer “audicienondersteuners” valt iedereen die ondersteunende werkzaamheden verricht en daarom is voor deze term gekozen. 

De volgende vraagstukken, alsmede de opvolging ervan in de praktijk, zijn als basis voor het onderzoek vastgesteld:

  1. ​Welke taken/bevoegdheden mogen, binnen de huidige kwaliteitseisen die het handboek stelt, aan audicienondersteuners worden gedelegeerd
  2. Welke eisen dienen te worden gesteld aan de opleiding van de audicienondersteuners?
  3. Op welke wijze worden audicienondersteuners nu al ingezet bij StAr gecertificeerde bedrijven en op welke wijze is de inzet controleerbaar en geborgd door supervisie/delegatie via de verantwoordelijke triage-audicien?

De beoordelingscommissie heeft opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren. Hierdoor zijn de gebruikelijke vertrouwelijkheidsafspraken van kracht. Indien uit het onderzoek blijkt dat een bedrijf, naar het inzicht van de beoordelingscommissie, nu niet voldoet aan de vigerende kwaliteitseisen dan zal de beoordelingscommissie dat eigenstandig afhandelen. De rapportage van de beoordelingscommissie aan het bestuur zal derhalve bestaan uit geanonimiseerde algemene bevindingen en, voor zover nodig, een advies aan het bestuur.

Tijdlijn
Mei 2021​ Voorbereidingen + uitvraag documentenonderzoek

September 2021 Tussenrapportage documentenonderzoek

Q4 2021 / 2022 Auditronde

Q4 2022 Eindrapportage

Bekostiging
In mei 2021 wordt ten behoeve van dit onderzoek een extra bijdrage geïncasseerd van € 25,- per filiaal. Hierbij gebruiken we wederom de inventarisatie van de filialen voor 2021.

Deze internetpagina is het centrale punt voor de publicatie van informatie over het onderzoek. Eventuele updates worden hier bekendgemaakt.