Peonline

 • Ik zoek een handleiding voor PE-online?

  ​Klik hier voor het downloaden van de handleiding voor PE-online.

 • Ik probeer in te loggen maar ik krijg een foutmelding

  U probeert in te loggen in PE-online maar u krijgt de volgende melding: "uw e-mailadres komt wel voor ins ons systeem, maar u beschikt niet meer over de juiste rechten om in te kunnen loggen" Waarschijnlijk heeft u nog niet eerder ingelogd in PE-online en is uw account op inactief gezet. Het activeren van uw account is eenvoudig, u stuurt een e-mail aan registratie@audicienregister.nl en het secretariaat activeert uw account., daarna kunt u inloggen.

 • Waar kan ik inloggen?

  Klik hier om in te loggen in PE-online.

 • Mijn gegevens zijn gewijzigd. Wat moet ik doen?

  Het is belangrijk om uw persoonlijke gegevens actueel te houden. Wanneer uw e-mailadres, uw adres of uw werkgever verandert, dan dient u dit door te geven aan het Audicienregister via: registratie@audicienregister.nl. Met name uw e-mailadres is erg belangrijk. Wanneer u dit niet aan ons doorgeeft, kunnen wij u niet op de hoogte stellen van actuele informatie.

 • Uw inloggegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) kwijt geraakt?

  Klik hier om nieuwe inloggegevens op te vragen

Algemeen

 • Hoe komt het dat mensen soms ontevreden zijn over hun hoortoestel?

  Het hoortoestel was tot voor kort een geluidsversterker met enkele mogelijkheden om de klankkleur en het maximale geluidsvolume aan te passen. Tegenwoordig is er veel meer mogelijk, waardoor wij ook merken dat de tevredenheid sterk verbetert.Daarnaast blijft men toch voor het resultaat sterk afhankelijk van wat men kwalitatief nog met het gehoor kan. Hier ligt ook een belangrijke taak voor de audicien om de mogelijkheden af te stemmen met de verwachtingen die de slechthorende heeft.

 • Mag ik zelfstandig een zorgvraag bepalen?

  Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan zelfstandig een zorgvraag te bepalen. Lees hier meer

 • Heeft StAr een Geschillencommissie?

  In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1-3-2019 de Geschillencommissie StAr in werking. StAr geregistreerde audicienbedrijven hebben bericht ontvangen met de vraag of ze deelnemen aan de Geschillencommissie StAr of dat men een andere partij kiest. Hierin mag men dus zelf kiezen, maar er zal wel een keuze gemaakt moeten worden.
  De bijgaande infographic toont de tijdlijn over de invoering en de werking van het startproces.
  In de volgende versie van het handboek wordt het aangevulde reglement klachten toegevoegd.

 • Wat is CQ-index

  De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt gewerkt met online vragenlijsten en met interviews. Op deze manier kan men achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. De CQ-index is nodig om te komen tot betrouwbare, valide en vergelijkbare informatie over de kwaliteit van de zorg vanuit het oogpunt van de gebruiker. Het is de meest actuele wetenschappelijk gevalideerde meetstandaard. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg.

 • Hoe wordt de kwaliteit van de bijscholing gegarandeerd?

  De aanvraag voor accreditatiepunten wordt door een deskundige commissie beoordeeld (bestaande uit een klinisch fysicus audioloog, kno-arts en een audicien). Op basis van het aantal klokuren worden punten toegekend waarbij tevens gelet wordt op de relevantie voor de audicien. Daarnaast heeft StAr het recht om geaccrediteerde scholing te visiteren.

 • Hoeveel moet ik zelf betalen voor hoortoestellen?

  De zorgverzekeraars hebben per 1 januari 2013 een nieuw vergoedingensysteem ingevoerd, waarbij een vaste eigen bijdrage geldt van 25%.

 • Waarom is het zo belangrijk om bij gehoorproblemen zo snel mogelijk actie te ondernemen?

  Wanneer het gehoor te lang zonder voldoende geluid blijft, gaat het vermogen om geluiden van elkaar te onderscheiden achteruit. Hierdoor kan een verlies in spraakverstaanbaarheid ontstaan, wat – zeker op latere leeftijd – zich moeilijk, of zelfs niet meer, laat herstellen, ondanks het gebruik van een hoortoestel.

 • Wanneer moet je een hoortest doen?

  Iedereen krijgt een hoortest vlak na de geboorte. Ook tijdens de schoolperiode worden kinderen getest bij de schoolarts. Daarna is het belangrijk om zelf naar de audicien te gaan voor een test, wanneer u twijfelt aan het gehoor. Het is belangrijk om bij twijfel zo snel mogelijk zelf naar een audicien te gaan. Hoe langer u hiermee wacht, hoe moeilijker het wordt het maximale uit het restgehoor te halen.

 • Kun je voor een hoortest gewoon binnenlopen bij een audicien?

  Over het algemeen wel, soms is er een afspraak nodig.

 • Hoe werkt een hoortest en hoe lang duurt het?

  Via een hoofdtelefoon wordt op verschillende toonhoogten en volumes getest wat u nog net kan horen. Op die manier wordt de individuele gehoordrempel bepaald en deze wordt dan in een grafiek (een toonaudiogram) vergeleken met een internationaal vastgestelde ‘goede' gehoordrempel. Vaak is er dan ook wat tijd nodig om de eventueel aanwezige afwijken hierin te bespreken. Het afnemen van een hoortest duurt ongeveer 20 minuten.

 • Waarom is een keurmerk belangrijk?

  Ten eerste weet de klant beter waar hij het beste terecht kan voor hoorproblemen. Ten tweede wordt de branche gedwongen om de kwaliteit van audiciens en audicienbedrijven op peil te houden en zo nodig te verbeteren.

 • Wat houdt het keurmerk ‘Erkend Audicien' in?

  Om in aanmerking te komen voor het keurmerk, moet een bij het bedrijf werkzame audicien in de eerste plaats geregistreerd staan bij StAr. Daarvoor moet hij voldoen aan de nodige eisen voor opleiding, bij- en nascholing en hij moet werken volgens vastgestelde protocollen en processen. Daarnaast moet de werkruimte van de audicien aan specifieke eisen voldoen en voorzien zijn van de juiste hulpmiddelen. Aangemelde bedrijven worden door een onafhankelijke instantie gecontroleerd. Afhankelijk van hun bevindingen kan het keurmerk door StAr worden toegekend.

 • Wat zijn de eisen voor audiciens om zich in het register te kunnen inschrijven?

  Om zich in te kunnen schrijven moet de audicien het vakdiploma audicien volgens de laatste kwalificatie eisen hebben gehaald. Daarnaast heeft de audicien de plicht om zich verder te laten bij- en nascholen. Zodra u ingeschreven staat moet u ook voldoen aan de praktijkeis. De praktijkeis houdt in dat u gemiddeld 40 hoortoestelaanpassingen per jaar verricht (120 over de totale referentieperiode).

 • Wat doet StAr?

  De Stichting Audicienregister (StAr) verbetert en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van audiciens en audicienbedrijven. StAr heeft twee hoofdtaken: registreren van audiciens en kwalificeren van audicienbedrijven.

 • Waar staat StAr voor?

  StAr staat voor de Stichting Audicienregister.

 • Wat zijn audiciens?

  Audiciens zorgen voor het aanmeten van het hoortoestel, net als de opticien dat met een bril voor de ogen doet.

Handboekvragen

 • Wat is audiometrie?

  ​Audiometrie of audiometrisch onderzoek is de meting van drempelniveaus waarboven geluiden nog worden gehoord. Met behulp van audiometrie wordt gehoorverlies objectief aangetoond, bepaald om welk type gehoorverlies het gaat en vastgesteld welk deel van het gehoorsysteem is aangetast. De resultaten van audiometrisch onderzoek kunnen in één grafiek worden weergegeven waardoor de informatie overzichtelijk en gemakkelijk te interpreteren is.

 • Moet ik de SAG-test uitvoeren bij de frequenties 205 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz en 8000 Hz?

  ​De SAG-test behoeft alleen bij 1000 en 1500 Hz te worden uitgevoerd. De tekst bij IV.3.1.4. in het handboek suggereert mogelijk dat je bij alle frequenties deze test uit moet voeren, mar als je goed kijkt is er niets beschreven over beengeleiding. Je kunt uitgaan van de methode de frequenties zoals opgenomen in de cursus triageaudiometrie.

 • Mag ik zelfstandig een eindcontrole uitvoeren?

  Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan zelfstandig een eindcontrole uit te voeren. Lees hier meer

 • Mag ik zelfstandig oorafdrukken maken?

  Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan zelfstandig oorafdrukken te maken. Lees hier meer...

 • Mag ik zelfstandig een otoscopie maken?

  Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan zelfstandig een otoscopie te maken. Lees hier meer...

 • Hoe moet ik spraak met en zonder ruis meten?

  Meten van spraak met en zonder ruis bij het evalueren van het hoortoestelresultaat hoofdstuk IV.3 Audiologische beoordeling bij eindcontrole
  Het onderdeel "meten van spraak met en zonder ruis bij het evalueren van het hoortoestel"is opgenomen in het StAr handboek als ambitie voor de toekomst. Op dit moment is de test nog niet duidelijk genoeg omschreven om op grotere schaal te gebruiken, echter dit kan in de toekomst anders worden. StAr zal het ontbreken van spraak in ruismetingen tot nader bericht niet gaan behandelen als tekortkoming.
  Het evalueren van het spraakverstaan zonder ruis werd altijd al beoordeeld. Dit onderdeel is onveranderd.

 • W​at is luchtgeleiding?

  ​​Er bestaan twee vormen toonaudiometrie: van de luchtgeleiding en van de beengeleiding. Luchtgeleiding is de overdracht van geluid uit de omgeving via het uitwendige oor en het middenoor naar het binnenoor. Beengeleiding is de overdracht van geluid naar het binnenoor via trillingen van het schedelbot. Normaal gesproken hoort men beter via luchtgeleiding dan via botgeleiding.

 • Mag ik zelfstandig audiometrie uitvoeren?

  ​​Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan zelfstandig audiometrie uit te voeren. Lees hier meer...

 • Hoe moet ik spraak met en zonder ruis meten?

  Meten van spraak met en zonder ruis bij het evalueren van het hoortoestelresultaat
  hoofdstuk IV.3 Audiologische beoordeling bij eindcontrole​

  Het onderdeel "meten van spraak met en zonder ruis bij het evalueren van het hoortoestel"is opgenomen in het StAr handboek als ambitie voor de toekomst. Op dit moment is de test nog niet duidelijk genoeg omschreven om op grotere schaal te gebruiken, echter dit kan in de toekomst anders worden. StAr zal het ontbreken van spraak in ruismetingen tot nader bericht niet gaan behandelen als tekortkoming.

  Het evalueren van het spraakverstaan zonder ruis werd altijd al beoordeeld. Dit onderdeel is onveranderd.

 • Wat is otoscopie?

  ​Otoscopie is het bekijken van de uitwendige gehoorgang en het trommelvlies met behulp van een otoscoop, dit is een op batterijen werkend apparaatje met een lens en een lampje. Bij dit onderzoek kan gebruik worden gemaakt van een voorhoofdsspiegel, dit is een holle spiegel die ervoor zorgt dat de lichtbundel van de otoscoop sterk geconcentreerd wordt waardoor het oor beter in beeld kan worden gebracht. Tijdens de otoscopie wordt gelet op kleur, vorm en structuur van de uitwendige gehoorgang en het trommelvlies, de helderheid van en een mogelijk gaatje in het trommelvlies en de aanwezigheid van oorafscheiding of vocht achter het trommelvlies.

 • Wat is beengeleiding?

  ​​Er bestaan twee vormen toonaudiometrie: van de luchtgeleiding en van de beengeleiding. Luchtgeleiding is de overdracht van geluid uit de omgeving via het uitwendige oor en het middenoor naar het binnenoor. Beengeleiding is de overdracht van geluid naar het binnenoor via trillingen van het schedelbot. Normaal gesproken hoort men beter via luchtgeleiding dan via botgeleiding.

Herregistratie

 • Kan ik scholingspunten meenemen naar de volgende referentieperiode?

  Wanneer een audicien bijvoorbeeld in referentieperiode 1 in totaal 300 punten moet halen, maar er 350 heeft behaald, kan hij in referentieperiode 2 deze 50 surpluspunten gebruiken om zijn tekort in referentieperiode 2 aan te vullen. Indien de audicien in referentieperiode 2 zijn gebruikelijke 300 punten heeft behaald, vervallen de surpluspunten. Het overschot van uw surpluspunten mag slechts één keer meegenomen worden naar de daaropvolgende periode.

 • Zijn er kosten verbonden aan mijn registratie?

  Wanneer u werkzaam bent bij een StAr-erkend audicienbedrijf dan betaalt uw werkgever de kosten voor uw registratie. Indien u werkzaam bent bij een niet-erkend audicienbedrijf dan betaalt u zelf een jaarbijdrage, zie hier de tarieven.

 • Mag ik een scholing/training nog een keer volgen?

  U kunt een scholing/training meerdere keren volgen maar u ontvangt daarvoor per referentieperiode één keer scholingspunten. In een nieuwe referentieperiode kunt u wel voor eenzelfde training/scholing opnieuw scholingspunten verkrijgen.

 • PE Herregistratie handleiding

  Hier vindt u de handleiding voor uw herregistratie in PE-online

 • U ziet in uw PE-account ziet u "dossier aanmelden voor herregistratie"

  ​In dit document wordt uitgelegd wat u als audicien vervolgens moet ondernemen.

 • Ontvang ik compensatiepunten voor mijn zwangerschapsverlof?

  ​Voor zwangerschapsverlof wordt geen compensatie toegekend. Hiervoor is de uitloopmogelijkheid van 1 jaar geboden (coulanceperiode), volgens paragraaf 6.3 artikel 4 lid 4 geboden van het handboek. U heeft dan iets langer de gelegenheid om uw punten te behalen, maar de punteneis voor de nieuwe registratieperiode start dan ook weer.

 • Kan ik voor een individuele scholingsactiviteit scholingspunten krijgen?

  ​Voor bepaalde individuele activiteiten zijn standaard scholingspunten vastgesteld. Een overzicht daarvan is hier te vinden op de website van AuDidakt. Toekenning van individuele scholingspunten is alleen mogelijk voor geaccrediteerde na- of bijscholing. In het geval van scholing in het buitenland wordt nagegaan of er in het betreffende land accreditatie is aangevraagd.

 • Ik ben een leerling audicien, kan ik mijzelf inschrijven in het register?

  ​Vanaf januari 2019 is het mogelijk voor leerling audiciens om zich voorlopig te laten registreren in het Audicienregister. Alleen bij een opleidingsinstituut ingeschreven leerlingen kunnen gebruik maken van deze regeling. De voorlopige inschrijving geldt voor zes maanden, met de mogelijkheid voor een éénmalige verlenging van nog eens zes maanden wanneer het diploma langer dan verwacht op zich laat wachten. De leerling is op het moment van aanmelding dus nog niet in het bezit van een diploma, maar heeft wel de volgende kernonderdelen van de opleiding met succes afgerond:·

  • Alle theorie-examens van de kerntaken van het kwalificatiedossier zijn met een voldoende resultaat afgerond;
  • Alle BPV-opdrachten verbonden aan de kerntaken zijn ingeleverd en met een voldoende resultaat beoordeeld
  • Alle proeven van bekwaamheid van de kerntaken zijn afgelegd en met een voldoende resultaat beoordeeld.

  De kosten voor deze voorlopige registratie bedragen € 84,- ex Btw voor een half jaar, welke via een factuur aan
  de leerling audicien in rekening wordt gebracht.
  Aanmelden kan door het ingevulde en ondertekenende aanmeldformulier op de website te mailen naar registratie@audicienregister.nl. Zodra het diploma behaald is stuurt de leerling audicien een kopie van dit diploma naar StAr plus het gebruikelijke aanmeldformulier voor het Audicienregister, waarna de voorlopige registratie wordt omgezet en de inmiddels gediplomeerde audicien in het Audicienregister zal worden opgenomen.

 • Met welke scholing kan ik punten behalen?

  Het actuele aanbod van geaccrediteerde scholing vindt u op de website van AuDidakt.

 • Hoe kan ik mijzelf uitschrijven uit het register?

  Indien u niet meer geregistreerd wilt blijven in het Audicienregister, dan stuurt u een e-mail naar registratie@audicienregister.nl met het verzoek tot uitschrijven. U ontvangt per mail een bevestiging van uw uitschrijving.

 • Wat zijn de eisen voor audiciens om zich in het register te kunnen inschrijven?

  Om zich in te kunnen schrijven moet de audicien het vakdiploma audicien volgens de laatste kwalificatie eisen hebben gehaald. Daarnaast heeft de audicien de plicht om zich verder te laten bij- en nascholen. Zodra u ingeschreven staat moet u ook voldoen aan de praktijkeis. De praktijkeis houdt in dat u gemiddeld 40 hoortoestelaanpassingen per jaar verricht (120 over de totale referentieperiode).

 • Einde referentieperiode nadert, wat moet ik doen?

  ​Op 31-12-2025 eindigt de huidige referentieperiode. Geregistreerde audiciens worden conform paragraaf 6.3 ‘Reglement registraties’ van het handboek Hoorzorg dan getoetst op de volgende zaken:

  • Bij- en nascholingsverplichtingen: u dient in de huidige referentieperiode 300 punten te hebben behaald (of naar rato bij inschrijving korter dan 3 jaar).
  • Praktijkeis: die erop neerkomt dat u gemiddeld 40 hoortoestelaanpassingen per jaar verricht (120 over de totale referentieperiode). Wanneer u werkzaam bent bij een niet door StAr erkend audicienbedrijf dient u een werkverklaring af te leggen.

  Volgens paragraaf 6.3 artikel 4.4. hebben audiciens die het totaal aantal punten niet hebben kunnen behalen, een uitloop van één kalenderjaar, dus tot 31-12-2026, om de norm te halen. Daarnaast start op 1-1-2026 wel de nieuwe referentieperiode van drie jaar en daarmee ook de punteneis voor deze nieuwe referentieperiode.

  Wij vragen u om alle communicatie over uw herregistratie te richten aan beoordelingscommissie@audicienregister.nl.

 • Wat gebeurt er als ik bij herregistratie een scholingspunten tekort heb?

  Wanneer een audicien in referentieperiode bijvoorbeeld in totaal 300 punten moet halen, maar 250 heeft behaald, dan heeft hij een punten tekort van 50. De audicien krijgt dan één jaar de tijd deze 50 punten alsnog te halen. Hij krijgt dan de status van voorwaardelijke registratie. Op het moment dat hij deze 50 punten heeft behaald, verandert zijn voorwaardelijke status in een definitieve status in zijn volgende referentieperiode. Het normale aantal punten dat hij in de volgende referentieperiode moet halen blijft onveranderd.

 • Wat zijn surpluspunten?

  ​Wanneer blijkt dat je na je registratieperiode teveel punten hebt opgebouwd, kan je deze punten gebruiken aan het eind van je volgende registratieperiode om je puntentekort aan te vullen. Zie ook ‘kan ik scholingspunten meenemen naar de volgende referentieperiode’

 • Wat is een coulanceperiode?

  1 jaar na de referentieperiode waarin de audicien de tijd krijgt zijn tekort aan te vullen (dit is een soort uitloopperiode om uw scholingspuntensaldo alsnog in orde te maken)

 • Wat is een registratieperiode?

  De gehele periode waarin de audicien geregistreerd staat

 • Hoe lang duurt een referentieperiode?

  Een referentieperiode duurt 3 jaar

 • Mijn gegevens zijn gewijzigd. Wat moet ik doen?

  ​Het is belangrijk om uw persoonlijke gegevens actueel te houden. Wanneer uw e-mailadres, uw adres of uw werkgever verandert, dan dient u dit door te geven aan het Audicienregister via registratie@audicienregister.nl Met name uw persoonlijke e-mailadres is belangrijk. Wanneer u dit niet aan ons doorgeeft, kunnen wij u niet op de hoogte stellen van actuele informatie.

 • Ik heb al scholing gevolgd voordat ik me in het register heb ingeschreven. Tellen deze punten mee?

  Nee, punten die behaald zijn door het volgen van geaccrediteerde scholing vóór de inschrijfdatum in het register tellen niet mee. Het behalen van scholingspunten is pas verplicht vanaf het moment van registratie in het register. Na drie jaar wordt bij herregistratie gecontroleerd of de audicien voldoet aan de punteneis.

 • Hoe wordt de kwaliteit van de bijscholing gegarandeerd?

  De aanvraag voor accreditatiepunten wordt door een deskundige commissie beoordeeld (bestaande uit een klinisch fysicus audioloog, kno-arts en een audicien). Op basis van het aantal klokuren worden punten toegekend waarbij tevens gelet wordt op de relevantie voor de audicien. Daarnaast heeft StAr het recht om geaccrediteerde scholing te visiteren.

 • Ik heb een geaccrediteerde scholingsactiviteit gevolgd, hoe kan ik aantonen dat ik die punten heb behaald?

  Indien u geaccrediteerde scholing gevolgd heeft uit de scholingskalender van de website van AuDidakt, dan zal de scholingsaanbieder deze scholingspunten via PE-online aan u toekennen. Er zijn echter een aantal individuele scholingen waarvan u het deelnamebewijs zelf moet uploaden in uw account. Op de website van AuDidakt staat een overzicht om welke trainingen dit gaat.

 • Hoeveel scholingspunten moet ik halen?

  ​Mits het StAr bestuur anders besluit dient u jaarlijks 100 scholingspunten te halen. Over een referentieperiode van 3 jaar, dient u in totaal 300 punten te verzamelen. Wanneer de registratie gedurende het jaar plaatsvindt wordt het aantal te behalen punten voor de herregistratie naar rato berekend. De huidige referentieperiode loopt op 31-12-2025 af.

Keurmerk

 • Wat zijn de extra kosten voor de consument voor het bezoek aan een keurmerkbedrijf?

  ​Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

 • Hoe herken ik het keurmerk?

  ​Het keurmerk is te herkennen aan het logo van Erkend Audicien, een sticker, welke op de deur of winkelraam van het bedrijf wordt geplakt.

 • Wat heb ik als consument aan het keurmerk?

  ​​Als consument weet u met het keurmerk waar je met gehoorklachten terecht kan voor deskundige hulp en advies.

 • Wat is het onderscheid tussen bedrijven met en zonder het keurmerk?

  ​​Bij bedrijven met het keurmerk kan u er zeker van zijn dat u deskundige hulp krijgt.