Home Aanmelden Diploma-eisen

Diploma-eisen

Scholing bij inschrijving
Wanneer u opgenomen wilt worden in het Audicienregister, dient u in het bezit te zijn van het juiste diploma.

Diploma-eis
De audicien dient een vakdiploma audicien te hebben behaald. Dit kan via de reguliere opleiding bij de Dutch HealthTec Academy (DHTA), Da Vinci college of het Deltion College, via een (minimaal) gelijkwaardige buitenlandse opleiding of de intake-assessment (EVC-procedure). Voor Bachelors of Audiology met minimaal drie jaar werkervaring geldt dat de audicien direct een voorwaardelijke registratie kan krijgen mits hij of zij o.a. de proeve van bekwaamheid binnen een jaar met goed gevolg doorlopen heeft.

Deelverklaringen
De leerling audicien is toegestaan de “voorbehouden handelingen” (zoals beschreven in het Handboek) zonder supervisie uit te voeren mits hiervoor een deelverklaring is afgegeven.

Het gaat om de volgende deeltaken:

 • Otoscopie uitvoeren
 • Oorafdrukken maken
 • Audiometrie uitvoeren (screening)
 • Zorgvraag bepalen
 • Eindcontrole uitvoeren

Deze taken staan in het kwalificatiedossier vermeld als apart werkproces.
Als de leerling heeft aangetoond dat hij voldoet aan de eisen die voor deze deeltaken zijn opgesteld krijgt hij hiervoor een verklaring uitgereikt die hem in staat stelt om deze handeling zelfstandig uit te voeren.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat deze verklaringen alleen bedoeld zijn voor leerling audiciens tijdens hun opleiding. Als de opleiding wordt afgerond krijgt de leerling het diploma audicien waarin deze bevoegdheden impliciet zijn verkregen.

Bij afbreken van de opleiding komen de behaalde verklaringen te vervallen. De handelingen mogen dan niet meer zelfstandig worden uitgevoerd.
Per deeltaak is opgesteld aan welke eisen voldaan moet worden.

Onderstaand kan per deeltaak de inhoud bekeken worden:

Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid is een praktisch examen op de werkplek van de kandidaat. Een assessor beoordeelt dan de praktische vaardigheden. Daarbij worden de vaardigheden van de audicien beoordeeld terwijl hij een aantal handelingen verricht bij drie verschillende klanten. Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Intake: anamnese - toonaudiometrie - spraakaudiometrie - vaststelling van de zorgvraag;
 • Eerste aanpassing: bepaling juiste instelling van het hoortoestel - eventueel REM meting;
 • Eindcontrole: vrije veld spraak - eventueel REM meting - vragenlijst (COSI o.i.d)

De Proeve van Bekwaamheid wordt afgenomen door de DHTA en het Deltion College.

Reguliere vakopleiding

Wanneer de audicien de reguliere vakopleiding vanaf 2011 volgens crebonummer 25047, 95181 en 95182 heeft gevolgd, is geen aanvullende nascholing vereist. Indien de audicien de vakopleiding van voor 2011 heeft gevolgd met crebonummer 91580, zal hij de verplichte nascholingscursus audiometrie en otoscopie met goed gevolg moeten afronden alvorens te voldoen aan de diploma-eisen door StAr gesteld.

Ander Nederlands diploma

Wanneer u in het bezit bent van een van onderstaande diploma's, komt u meteen in aanmerking voor een voorwaardelijke StAr registratie mits u binnen het jaar de proeve van bekwaamheid met goed gevolg heeft volbracht.Wij verzoeken u om zo snel mogelijk na uw inschrijving StAr de datum door te geven waarop u een afspraak heeft gemaakt deze proeve te volbrengen.

 • Bachelor Audiologie Fontys Hogeschool;
 • Bachelor of Audiology Nederland;
 • Buitenlands diploma.

Buitenlands diploma

Mocht u een van onderstaande opleidingen in het buitenlandse met goed resultaat hebben volbracht, komt u meteen in aanmerking voor een voorwaardelijke StAr registratie. U dient echter binnen 1 jaar na inschrijving de proeve van bekwaamheid met goed gevolg te hebben volbracht.Wij verzoeken u om zo snel mogelijk na uw inschrijving, StAr de datum door te geven waarop u een afspraak heeft gemaakt deze proeve te volbrengen.

 • Hörgeräteakustiker Geselle (Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland): via [proeve van bekwaamheid];
 • Hörgeräteakustiker Meister (Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland): [Voorwaardelijke registratie] bij StAr;
 • Opleiding audiologie en logopedie met specialisatie audiologie Institut Libre Marie Haps België: Voorwaardelijke registratie bij StAr;
 • Opleiding audiologie en logopedie met specialisatie audiologie Universiteit Leuven en Gent België: Voorwaardelijke registratie bij StAr;
 • Het diploma Master /universitair audioloog, KU Leuven: Voorwaardelijke registratie bij StAr;
 • Het diploma Bachelor (HBO-niveau) in de Logopedie en Audiologie ( Artevelde Hogeschool Gent); Voorwaardelijke registratie bij StAr;
 • Bachelor of Audiology Nederland: Via proeve van bekwaamheid;
 • Klinisch fysicus audioloog Nederland: Voorwaardelijke registratie bij StAr;

​Voor alle bovenstaande opleidingen geldt dat het certificaat van de cursussen otoscopie en audiometrie dient te worden behaald.Wanneer de opleiding in de bovenstaande lijst niet voorkomt, kan bij het IcDW (Informatiecentrum Diploma Waardering) het buitenlands diploma beoordeeld worden.

In de opleidingen gevolgd voor 1 september 2011 werd geen audiometrie en otoscopie aangeboden. Audiciens met een diploma van voor deze tijd, dienen een nascholing te volgen in otoscopie en audiometrie. Deze wordt (al dan niet in e-learning of individuele toetsing) aangeboden door o.a. de Dutch Health Tec Academy (DHTA)

Audiometrie of audiometrisch onderzoek is de meting van drempelniveaus waarboven geluiden nog worden gehoord. Met behulp van audiometrie wordt gehoorverlies objectief aangetoond, bepaald om welk type gehoorverlies het gaat en vastgesteld welk deel van het gehoorsysteem is aangetast. De resultaten van audiometrisch onderzoek kunnen in één grafiek worden weergegeven waardoor de informatie overzichtelijk en gemakkelijk te interpreteren is.

Otoscopie is het bekijken van de uitwendige gehoorgang en het trommelvlies met behulp van een otoscoop, dit is een op batterijen werkend apparaatje met een lens en een lampje. Bij dit onderzoek kan gebruik worden gemaakt van een voorhoofdsspiegel, dit is een holle spiegel die ervoor zorgt dat de lichtbundel van de otoscoop sterk geconcentreerd wordt waardoor het oor beter in beeld kan worden gebracht. Tijdens de otoscopie wordt gelet op kleur, vorm en structuur van de uitwendige gehoorgang en het trommelvlies, de helderheid van en een mogelijk gaatje in het trommelvlies en de aanwezigheid van oorafscheiding of vocht achter het trommelvlies.


(Scholings)eisen bij behoud van registratie​
Eens in de drie jaar vindt er een herregistratie plaats. Op dat moment beoordeelt StAr of de audicien nog voldoet aan de gestelde eisen:
• Diploma eis
• Ervaring in het verrichten van aanpassingen
• Volgen van na –en bijscholing

Diploma eis
Indien de instroom opleidingseisen niet zijn gewijzigd, zal de audicien daar op dat moment nog steeds aan voldoen. StAr beoordeelt op regelmatige basis of de inhoud van de aangeboden opleidingen nog steeds volstaat aan de door StAr gestelde eisen. Wanneer dit niet het geval is, zal zij aanvullende eisen stellen aan haar audiciens. In het verleden is dit bijvoorbeeld gebeurd bij audiometrie en otoscopie.

Te verrichten aanpassingen
Indien de audicien bij herregistratie in de voorgaande periode gewoon gewerkt heeft, zal hij het vereiste aantal aanpassingen in zijn dagelijkse handelingen verricht hebben en voldoet daarmee aan deze eis. Bij auditcontrole wordt dit ook beoordeeld.

Volgen van na –en bijscholing
StAr geregistreerd audiciens dienen jaarlijks 100 scholingspunten te halen. Op deze manier wordt hun kennis up-to-date gehouden en zal de klant altijd behandeld worden volgens de laatste technieken en methoden. Opleiders en bij –en nascholingsaanbieders kunnen bij StAr hun aanbod aanmelden. StAr beoordeelt per aanbod of de inhoud van voldoende kwaliteit is om in aanmerking te komen voor het toekennen van scholingspunten. Jaarlijks dienen geregistreerd audiciens 100 scholingspunten te behalen.

Klik hier voor het actuele scholingsaanbod

Klik hier om u als audicien te laten registreren

Klik hier voor meer informatie van het Da Vinci college

Klik hier voor meer informatie over de Flexibele Audicienopleiding van de DHTA
Klik hier voor meer informatie over de (Her)registratie StAr erkenning voor audiciens met een verlopen registratie bij de DHTA

Klik hier voor meer informatie over het Deltion College